PENULISAN KITAB FIQIH – MATAN, SYARAH dan HASYIAH

syairSecara umum terdapat berbagai cara dan jenis penulisan para fuqaha dalam bidang Ilmu fiqh. Namun dari kesemua bentuk penulisan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok :

1. Matan

2. Syarh

3. Hasyiah

Mari kita lihat satu persatu apa maksud dari ketiga jenis penulisan tersebut.

Matan :

Matan adalah kitab yang ditulis secara ringkas. Penulis hanya memuatkan fakta-fakta penting tanpa

memberikan penjelasan yang panjang dan terperinci terhadap suatu permasalahan dalam fiqh. Penulis kitab jenis ini biasanya akan menggunakan istilah-istilah yang dianggap tepat dan menyeluruh.

Kitab-kitab jenis ini agak sulit untuk dibaca sekiranya tidak terdapat ulasan atau syarah dari para ulama atau fuqaha yang menerangkan maksud dan makna pada setiap baris matan yang ditulis dalam kitab-kitab tersebut.

Yang perlu diketahui juga ialah kadang-kadang matan ditulis oleh para fuqaha sebagai ringkasan yang dibuat dari kitab lain yang dikenali sebagai mukhtashar. Seperti kitab al-Muharrar karangan Imam al-Rafi’iyy yang merupakan ringkasan dari kitab al-Wajiz karangan Imam al-Ghazali. Malah terdapat juga mukhtashar yang dibuat sebagai ringkasan dari kitab mukhtashar yang lain, seperti kitab Minhaj al-Talibin karangan Imam Nawawi yang diringkas dari kitab al-Muharrar.

Diantara penulisan kitab jenis ini adalah kitab yang ditulis dalam bentuk nadzam atau syair yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca atau pelajar menghafal setiap baris matan yang tertulis. Sebab itulah kitab jenis ini jarang digunakan sebagai rujukan melainkan oleh orang yang telah terlebih dulu mempelajarinya atau dirujuk bersama-sama dengan kitab lain.

Contoh beberapa kitab Ilmu Fiqh yang ditulis dengan cara penulisan jenis ini ialah :

  1.  Bidayat al-Mubtadi’ oleh al-Marghinaniyy (ulama mazhab hanafi)
  2.  Matn atau Mukhtasar Khalil, karangan Syaikh Khalil Ibn Ishaq (Ulama mazhab Maliki)
  3.  Al-Ghayah wa al-taqrib oleh Abu Syuja’ (ulama mazhab Syafie)
  4.  Mukhtasar al-Khiraqiyy karangan Abu Al-Qasim Umar Ibn Al-hasan al-Khirraqiy (ulama mazhab hanbali)

Syarh :

Kitab jenis ini adalah kitab yang ditulis untuk mengulas dan mensyarahkan matan atau mukhtashar. Penulis kitab ini akan mengulas setiap istilah dan pernyataan yang sukar atau kabur pemahamannya. Ulasan juga menampilkan pandangan dan ijtihad ulama lain terhadap suatu masalah yang dibahas. Penulis kitab ini umumnya tidak melakukan pentarjihan terhadap pendapat atau pandangan ulama-ulama yang mengarang kitab tersebut.

Pengulas atau pen’syarah’ akan mengulas atau mensyarahkan matan atau mukhtasar yang dihasilkannya sendiri ataupun dari penulisan-penulisan orang lain. Malah terdapat juga Syarh yang mengulas kitab syarh yang lain, seperti kitab Syarh Fathul Qadir karangan Ibnu al-Humam yang mengulas kitab al-Hidayat karangan al-Marghinaaniyy. Kitab ­al-Hidayah juga merupakan sebuah kitab syarh yang mengulas kitab Bidayat al-Mubtadi’ karangan al-Marghinaaniyy sendiri.

Kitab jenis ini biasanya mempunyai jumlah halaman yang banyak. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari ulama/fuqaha yang menulis dengan metode jenis ini akan menyelipkan atau membawa berbagai pembahasan hukum furu’ dalam fiqh untuk dijadikan contoh pada suatu permasalahan yang ingin dibahas atau disyarahkan.

Penulis atau pengulas kitab jenis ini biasanya juga mempunyai hubungan yang dekat dengan penulis kitab asal yang diulasnya, semisal murid dari pengarang kitab asal atau paling tidak sebagai pengikut mazhabnya. Sebab itulah kita dapati, jarang sekali terdapat dari kalangan pengulas/pen‘syarah’ tersebut yang menyanggah atau menolak pandangan penulis kitab asal yang mereka syarahkan.

Contoh-contoh kitab jenis ini ialah :

  1.  Bada’ie al-Shana’ie oleh Abu Bakr Ibn Mas’ud Ibn Ahmad al-Kasaniyy. Salah seorang ulama bermazhab Hanafi. Kitab ini adalah ulasan dari kitab Tuhfah al-Fuqaha yang dikarang oleh al-Samarqandiyy.

b. Mughni al-Muhtaj oleh Muhammad Ibn Ahmad al-Syarbiniyy al-Khatib. Seorang ulama mazhab Syafie yang mengulas atau mensyarahkan kitab Minhaj al-Tholibin yang dikarang oleh al-Imam an-Nawawi.

  1.  Al-Syarh al-Kabir karangan Muhammad Ibn Abdillah al-Kharashiyy. Seorang ulama mazhab Maliki. Kitab ini adalah ulasan atau kitab syarah dari kitab Mukhtasar Khalil yang dikarang oleh Khalil Ibn Ishaq.
  2.  Kasyaf al-Qina karangan Mansur Ibn yusuf Ibn Idris al-Buhutiyy yang merupakan salah seorang ulama Mazhab Hanbali. Kitab ini adalah ulasan kitab al-Iqna’ karangan Musa Ibn Ahmad al-Maqdasiyy.

Hasyiah :

Kitab jenis ini merupakan kitab fiqh yang berbentuk Ta’liq (komentar) atau Mulahazhat (catatan) yang dilakukan terhadap suatu syarh. Bentuknya hampir sama dengan bentuk penulisan jenis syarh, bedanya penulis kitab jenis Hasyiah ini hanya akan memilih perkataan-perkataan tertentu dalam kitab syarh untuk diulas dengan komentar-komentar atau catatan yang tertentu.

Antara kitab-kitab yang ditulis dengan jenis penulisan hasyiah ialah :

  1.  Hasyiah Ibn ‘Abidin atau disebut juga Rad al-Mukhtar yang ditulis oleh Muhammad Amin Ibn Umar atau lebih dikenal dengan sebutan Ibn ‘Abidin, seorang ulama bermazhab Hanafi. Kitab hasyiah ini adalah komentar dari kitab al-Dur al-Mukhtar yang dikarang oleh al-Haskafiyy. Kitab ini juga merupakan kitab hasyiah yang agak panjang sehingga menyerupai syarh.
  2.  Hasyiah al-Syarqawiyy yang dikarang oleh Abdullah Ibn Hijaziyy Ibn Ibrahim al-Syarqawiyy, seorang ulama mazhab Syafie. Kitab ini merupakan kitab hasyiah dari kitab Syarh al-Tahrir karangan Zakaria ibn Muhammad al-Ansariyy.

Selain jenis atau bentuk penulisan di atas, terdapat juga bentuk-bentuk lain dalam penulisan kitab-kitab fiqh, seperti penulisan kitab fiqh mengikut mazhab, bentuk penulisan secara muqarran (perbandingan), bentuk ayat dan hadits hukum, bentuk fatwa, usul, qawa’id dan sebagainya.

Semoga dengan kita mempelajari dan mengetahui kaidah dan bentuk penulisan kitab-kitab fiqh ini akan dapat memudahkan kita untuk memahami ilmu fiqh islam dengan lebih sempurna, amin.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s